فرآیند درخواست رایانامه

1.  تکمیل فرم شماره 101 توسط متقاضی

2.  تحویل فرم به کارشناس ایمیل

3.  بررسی صحت اطلاعات توسط کارشناس ایمیل

1-   درصورت وجود اشکال یا مغایرت به متقاضی اعلام می گردد (بازگشت به مرحله 1).

2-   در صورت صحت اطلاعات بر اساس آیین نامه خدمات پست الکترونیک دانشگاه رازی حساب کاربری برای متقاضی ساخته می شود.