چشم انداز

مرکزی توانمند، پیشرو و تأثیرگذار در ارائه و توسعه خدمات نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه در حوزه آموزش عالی کشور و در تعامل فعال و مستمر ملی و بین‌المللی به‌منظور ارائة خدماتی در تراز مراکز فناوری اطلاعات 10 دانشگاه برتر کشور.

 

اهداف

مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه رازی، با تکیه بر نیم قرن تجربة ارائة خدمات فناوری اطلاعات در فضای آموزش عالی کشور و با بهره‌گیری از مجموعة قابلیت‌ها و شایستگی‌های دانشگاه رازی، مسیر آیندة خود را مبتنی بر تحقق اهداف زیر قرار داده است:         

1-      استقرار حاکمیت فناوری اطلاعات به ‌منظور ارتقای جایگاه علمی دانشگاه رازی به‌عنوان دانشگاهی بین المللی و پیشرو در منطقه و یکی از دانشگاه‌های برتر ایران؛                                           

2-      ارائة خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، از مسیرهای متنوع اما یکپارچه، روزآمد، پایدار و امن برای همة ذی‌نفعان دانشگاه؛

3-      تسهیل‌ فناورانة پایش، راهبری و کنترل کیفیت خدمات در دانشگاه؛                                                   

4-      بهره‌گیری مؤثر از فناوری اطلاعات به‌منظور پشتیبانی از فرآیندهای اصلی و پشتیبان دانشگاه؛                               

5-      مدیریت کارا و اثربخش داده‌، اطلاعات و دانش در سطح دانشگاه با نگاهی جامع‌، یکپارچه و نظام مند؛                      

6-      حضور فعال و اثربخش در نهادهای عالی سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات کشور؛

به‌منظور تحقق این اهداف و ایجاد الگویی برتر در حوزة ارائة خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، لازم است تا این مرکز با دقت روندهای توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات ملی و بین المللی را رصد و با درک به‌هنگام فرصت‌ها و تهدیدهای این حوزه، زیرساخت‌های لازم را برای استقرار نظام حاکمیت فناوری اطلاعات در دانشگاه رازی فراهم آورد. بدین‌منظورشرح وظایف این مرکز در قالب خدمات زیر تعریف می گردد: