نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی

 

·         مدیر مرکز فناوری اطلاعات

o        معاون

o        اداره خدمات شبکه و سخت افزار

o       رئیس

o       کارشناس مسئول شبکه

o       کارشناس مسئول شبکه

o        کارشناس شبکه

o      کارشناس سخت افزار

o        اداره سیستم  های نرم افزاری و web

o       رئیس

o       کارشناس طراح و تحلیل گر برنامه نویسی web

o        کارشناس طراح و تحلیل گر برنامه نویسی web

o       کارشناس اتوماسیون و سیستم نرم افزاری

o         کارشناس E-Mail و سیستم حسابرسی

o         کارشناس امنیت و فناوری سلیبری