شرح وظایف مرکز فناوری اطلاعات

1-        نیازسنجی، تحلیل، طراحی، برنامه‌ریزی و تأمین زیرساخت سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، شبکه و امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه؛

2-        تدوین و ابلاغ برنامه‌ها، استانداردها و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزة فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه رازی؛   

3-        نوآوری و ارتقای کیفیت و کمیت ارائة خدمات دانشگاه با فراهم‌ آوردن خدمات یکپارچه و روزآمد فناوری اطلاعات؛

4-        طراحی، راه‌اندازی و مدیریت مرکز دادة اصلی و مرکز دادة پشتیبان دانشگاه؛

5-        طراحی، استقرار و مدیریت سامانه یکپارچة دانشگاهی به‌منظور ارتقای فضای یادگیری، تحقیق و کار کاربران (دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی) دانشگاه؛     

6-        تأمین پهنای باند وسیع، پایدار و در دسترس؛

7-        پاسخ‌گویی و رفع مشکلات حوزة فناوری اطلاعات (سخت‌افزار، نرم‌افزار،‌ شبکه و امنیت) کاربران دانشگاه؛

8-        استقرار نظام مدیریت امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات؛

9-        توجه به یادگیری مستمر و ارتقای توانمندی‌ها فنی و مدیریتی همکاران مرکز؛

10-    پایش و تضمین کیفیت داده‌ و اطلاعات در کلیة مراحل فرآیندهای سازمان؛

11-    طراحی، مشاوره، اجرا، نظارت، پشتیبانی و مدیریت پروژه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستمهای اطلاعات مدیریت در سطح دانشگاه

12-    مشاوره و پشتیبانی نرم‌افزارهای کاربردی دانشگاه

13-    پشتیبانی فنی امور مرتبط با آموزشهای الکترونیکی دانشگاه

14-    توسعه و پشتیبانی سیستمهای مخابراتی دانشگاه

15-    مشاوره و پشتیبانی فنی پرتال دانشگاه

16-    مدیریت مجازی سازی Virtualization و سرویس محاسبات ابری دانشگاه

17-    نظارت بر اجرای استانداردهای پیاده سازی زیرساخت شبکه های دردست ساخت در ابنیه های جدید

18-    فراهم ساختن بسترهای مورد نیاز یکپارچه سازی سامانه های نرم افزاری (نظیر سامانه احراز هویت مرکزی)

19- ...