فرایند درخواست حساب کاربری پرتال

1.  تکمیل فرم توسط متقاضی

2.  تحویل فرم به کارشناس پرتال

3.  تایید فرم درخواست توسط مدیریت فناوری اطلاعات

4.  بررسی صحت اطلاعات توسط کارشناس پرتال

1- درصورت وجود اشکال یا مغایرت به متقاضی اعلام می گردد (بازگشت به مرحله 1).

2- در صورت صحت اطلاعات حساب کاربری پرتال برای متقاضی ساخته می شود.